หลักสูตร

หลักสูตรวุฒิบัตร


        การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนสิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายสูงสุด คือการดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาของประเทศโดยรวมให้บรรลุผล ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนล้วนดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี


         คณะกรรมการจึงเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ภายใต้การแข่งขันและโลกของการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้รับการยอมรับว่าจะเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการบริหารองค์กรภาครัฐให้ปรับตัวสู่การแข่งขัน ทั้งนี้ มิใช่เพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้น แต่เพื่อสิ่งสำคัญที่สุด คือความเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ


         หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จึงได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้ โดยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน ภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

        รูปแบบและการศึกษาอบรม - การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การศึกษาอบรมในต่างจังหวัด เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
ช่วงที่ 2 การศึกษาอบรมในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 6 วัน (สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน


เปิดรับสมัครรุ่นที่ 18 และ 19 ระหว่าง วันที่ 22 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ในวันและเวลาราชการ

 ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

         ในการสมัคร  ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูล และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น)

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ด้านทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วงเล็บมุมซอง (สมัคร PDI)
*** ไม่รับเอกสารการสมัครทางโทรสาร และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ โทรศัพท์ 02 141 9624
นางสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ 02 141 9614
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ 02 141 9621