เลือกภาษา

การจัดการเรียนการสอนเเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาในมิติใหม่สำหรับท้องถิ่นไทย

การจัดการเรียนการสอนเเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาในมิติใหม่สำหรับท้องถิ่นไทย

หลักสูตร ปบถ.4 ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดให้มีการเรียนการสอนในชุดวิชา กรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาในมิติใหม่สำหรับท้องถิ่นไทย โดยการเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการ Co-Creation ในการพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ มีการฝึกปฏิบัติและลงพื้นที่จริง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในท้องถิ่นตนเองต่อไป การเรียนการสอนจัดให้มีขึ้น ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC บางรัก (อาคารไปรษณีย์กลาง) ระหว่างวันที่ 2 และ 22-23 ธันวาคม 2560 รวม 18 ชั่วโมง กิจกรรมทั้งสามวัน ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา ปบถ.4 เป็นอย่างดี ในการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสามารถ นำไปใช้ได้จริง ทั้งกระบวนการกำหนดขอบเขตของโครงการ ผ่านกระบวนการร่วมรังสรรค์ (Co-Creation) และการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างต้นแบบจากความคิด ตลอดจนวิธีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ

2017-12-23