เลือกภาษา

การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ชื่อเรื่อง การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
(The Operations of Community Network in Sa-eab Sub-district, Song District, Phrae Province)
โดย นายวรสิทธิ์ เจริญศิลป์
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

          วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและเงื่อนไขของการรวมกลุ่มเป็นของเครือข่ายชุมชน เพื่อวิเคราะห์ตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายชุมชน การดำเนินงานของเครือข่ายชุมชน รวมทั้งปัจจัยปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยการศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม