เลือกภาษา

การต่อสู้ของชนชั้นนำไทย ปี พ.ศ. 2549-2557

การต่อสู้ของชนชั้นนำไทย ปี พ.ศ. 2549-2557

การต่อสู้ของชนชั้นนำไทย ปี พ.ศ. 2549-2557

ชื่อเรื่อง : การต่อสู้ของชนชั้นนำไทย ปี พ.ศ. 2549-2557
(THE STRUGGLE BETWEEN LEADING GROUPS IN THAILAND FROM 2006 TO 2014)
โดย กันตพัฒน์ ชนะบุญ
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยภายใต้บทบาท ของกลุ่มชนชั้นนำไทย ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชั้นนำไทย และแนวทางการแสวงหาและรักษาอำนาจทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นนำไทยตั้งแต่รัฐประหารปี พ.ศ.2549 ถึงรัฐประหารปี พ.ศ. 2557
           ผลการวิจัย พบว่า ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2557 ถือเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่นำไปสู่การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มชนชั้นนำต่างๆ ที่ประกอบด้วย กลุ่มทักษิณ กลุ่มประชาธิปัตย์ กลุ่มมวลชน (กลุ่มพันธมิตรฯ กลุ่ม นปช. และกลุ่ม กปปส.) กลุ่มทุน กลุ่มข้าราชการทหาร ตำรวจระดับสูง กลุ่มปัญญาชน กลุ่มศิลปิน และเครือข่ายสถาบันพระมหากษัตริย์