เลือกภาษา

รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศ

รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศ

การนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศ

ชื่อเรื่อง รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศ
(Appropriate practices for the Replacement of Criminal Prosecution against Juvenile Sex Offenders with Other Special Measures.)
โดย ดวงกมล จันทรรัตน์มณี
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
แขนงวิชาการบริหารงานยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางเพศจากการถูกดำเนินคดีอาญา 2) ค้นหารูปแบบในการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางเพศ และ 3) สร้างรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดทางเพศ วิธีการศึกษาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล คือ ฝ่ายผู้กระทำผิด ฝ่ายผู้เสียหาย และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จานวน 51 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและรับรองรูปแบบ จานวน 3 ท่าน