เลือกภาษา

การบรรยายพิเศษหัวข้อ Security Architecture in Asia: From Japan’s Perspective

การบรรยายพิเศษหัวข้อ Security Architecture in Asia: From Japan’s Perspective

14 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันพระปกเกล้าและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดการบรรยายพิเศษของ Prof. Akihiko Tanaka, Ph.D. ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้บรรยายในหัวข้อ “ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย” และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ การบรรยายพิเศษครั้งนี้ จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 130 ปี แห่งการ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์ยาวนานมา กว่า 600 ปี นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปัจจุบัน ประเทศไทยและญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2017-02-14