เลือกภาษา

การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เรื่อง การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดย ผศ. ดร. ปรีชญาณ์ นักฟ้อน นักวิจัยทุนสถาบันพระปกเกล้า
           ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญคือ การสื่อสารไปยังภาคสังคม เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ประชาชนรับรู้และเห็นความสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการปฏิรูปของแต่ละหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองในการดำรงอยู่ในสังคม