เลือกภาษา

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            การออกแบบสถาบันทางการเมืองและการบริหารของประเทศถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของระบบการเมืองและการบริหารในการจัดสรรทรัพยากร กำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้นหากออกแบบไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมและความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งย่อมส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการถกเถียงและปรับเปลี่ยนระบบการเมืองและการบริหารประเทศอยู่ตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนตามบริบทและความท้าทายใหม่