เลือกภาษา

การประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำ 2560

การประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำ 2560

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 (KPI Congress 19) ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 ในหัวข้อ“ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น” Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects จากการประชุมช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบว่า ในส่วนที่เป็นอุดมคติ (Ideal) ต่อประชาธิปไตยที่เป็นเหมือนประชาธิปไตยบริสุทธิ์ (True democracy) และ การมีสมมุติฐานสำคัญว่ารัฐธรรมนูญจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา และนำไปสู่ ประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น (consolidated democracy) หรือ ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน (Sustandable democracy) ซึ่งก็คือ ประชาธิปไตยที่ไม่กัดกินตัวเอง แต่จะเป็นประชาธิปไตยที่ปรับตัวได้ และเป็นประชาธิปไตยที่ได้ดุล ในส่วนของสิ่งที่เป็นจริง หรือ Reality ทั้งจาก ข้อค้นพบทั้งในและต่างประเทศเราค้นพบร่วมกันว่าการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของสังคมไม่ได้อยู่แค่การจัดทำการเมือง ให้ดีหากแต่ต้องให้ความสำคัญกับสิทธิ 3 ประการได้แก่สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง รวมทั้งต้องมองว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืน สุดท้ายในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่คาดหวัง (Prospect) นั้น สังคมไทยต้องมีความหวังเพื่อที่จะเดินหน้าประชาธิปไตยในสังคมโดยต้องเชื่อมั่นในปรัชญาหลักการของประชาธิปไตยต้องยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบแต่ต้องอดทนเรียนรู้และหาทางออกร่วมกัน สุดท้ายพวกเราต้องมุ่งมั่นที่จะนำสังคมไปสู่ความสุขประโยชน์สุขของประชาชนบนวิถีทางของประชาธิปไตย และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการ ทำให้ประชาธิปไตยเป็นเจตจำนงร่วมกันของคนในสังคม

2017-11-12