เลือกภาษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนงานโรงเรียนแห่งความซื่อตรง

การประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนงานโรงเรียนแห่งความซื่อตรง

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนงานโรงเรียนแห่งความซื่อตรง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมม่วงขาว โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จำนวน 80 คน และครู 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของความซื่อตรง ได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมที่มาจากความคิดเห็นของนักเรียนทุกๆ คน ตลอดจนได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยโครงการย่อยๆ ที่นักเรียนทั้ง 16 กลุ่มได้วางแผนไว้จะนำไปปฏิบัติจริงภายในโรงเรียนระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 จากนั้นจะมีการนำเสนอผลงานอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2561

2017-12-04