เลือกภาษา

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ

วันที่ 10 มกราคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ นางภัสทรี คุ้มฉายผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยทั้งสองหน่วยงานมีแนวทางร่วมกัน อาทิ การจัดทำโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยการสนับสนุนทางวิชาการ และวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” รวมทั้งการลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ภาคเหนือตอนล่างกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป

2017-01-10