เลือกภาษา

การประชุมใหญ่และการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาพพลเมือง

การประชุมใหญ่และการพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาพพลเมือง

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ผู้แทนทั้ง 89 คน ของศูนย์พัฒนาการเมืองภาพพลเมือง ทั้ง 49 ศูนย์ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ประกอบด้วย ภาคกลาง 17 จังหวัด ภาคเหนือ 11 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด และภาคใต้ 10 จังหวัด ทีมงานสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดทั้งสองวัน ได้นำเสนอความก้าวหน้าและผลการทำงานในปีที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างศูนย์ร่วมกัน อีกทั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยพิธีการปิดการประชุมใหญ่ ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวปิดการประชุม ความว่า “ตลอดการประชุมทั้ง 2 วันนี้ ผมหวังว่า แต่ละศูนย์ฯ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และระดมความคิดเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองร่วมกัน ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่กับคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสืบไป อีกทั้งนำความรู้เกี่ยวกับ สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานการเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่ให้เกิดรูปธรรมของการขับเคลื่อนงานและเท่าทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

2017-05-15