เลือกภาษา

การประชุม Asian Barometer Wave 5 Planning Meeting

การประชุม Asian Barometer Wave 5 Planning Meeting

เมื่อวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา Institute of Political Science, Academia Sinica ร่วมกับ Center for East Asia Democratic Studies, College of Social Sciences, National Taiwan University ได้จัดการประชุม Asian Barometer Wave 5 Planning Meeting ณ National Taiwan University เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ทั้งนี้ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละประเทศ ทั้งผลการศึกษา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการวางแนวทางและออกแบบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายใต้โครงการ Asian Barometer Survey ครั้งที่ 5 โดยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ที่ประชุมกำหนดให้ประเทศเครือข่ายทำการทดลองใช้แบบสอบถามดังกล่าวและจะเริ่มทำการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างจริงในปี พ.ศ. 2561

2017-07-08