เลือกภาษา

การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ

การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ

การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่นโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ
(THE DEVELOPMENT OF ADOLESCENT STUDENTS SOCIAL INTELLIGENCE THROUGH INTEGRATIVE GROUP COUNSELLING MODEL)
โดย ดุษฎี เล็บขาว
ดุษฎีนิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
                     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่น ประชากร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13–15 ปี ในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 1,031 คน ได้จากการสุ่ม 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ใช้ในการศึกษาเชาวน์สังคมของนักเรียนวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คัดเลือกนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนเชาวน์สังคมตั้งแต่เปอร์เซนไทล์ที่ 50 ลงมา จานวน 20 คน และสุ่มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการพัฒนาเชาวน์สังคมโดยใช้รูปแบบการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ จำนวน 10 ครั้งๆละ 90 นาที กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดเชาวน์สังคมและรูปแบบการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบวัดซ้า