เลือกภาษา

การรัฐประหารในการเมืองไทย

การรัฐประหารในการเมืองไทย

การรัฐประหารในการเมืองไทย

ชื่อเรื่อง : การรัฐประหารในการเมืองไทย
(Coups D’état in Thailand)
โดย นายไชยะ เทพา
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559

         การวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบประเด็นสำคัญที่โดดเด่น คือ การรัฐประหารในประเทศไทยมีพลวัตและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของสังคมต่างยุคนั้นๆ และปัจจัยที่ทำให้การ รัฐประหารดำรงอยู่ได้มีปัจจัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย จึงทำให้การรัฐประหารสามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน