เลือกภาษา

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ...

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ...

กิจกรรมโครงการสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ...” ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดี รังสิต นั้น กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนพรรคการเมือง หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรตรวจสอบ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 300 คน ได้แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับรู้ รับทราบ พร้อมได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อประกอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...” ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า โดยคณะผู้บริหาร ทีมนักวิชาการ และพนักงาน ของสถาบัน ได้ให้การสนับสนุนพลังกาย พลังปัญญา ในการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วน เพียงเพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสืบไปกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง