เลือกภาษา

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ
โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

         งานวิจัยนี้มุ่งศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการยกระดับการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายในงานราชทัณฑ์จากกรณีศึกษา เพื่อนำเสนอแนวทางการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) ในเรือนจำเอกชนเพื่อการฟื้นฟูผู้ต้องขังมิเนะ (Mine Rehabilitation Program Center: MRPC) ซึ่งเป็นเรือนจำเอกชนแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากรูปแบบเรือนจำเอกชนในประเทศต้นแบบของตะวันตก โดยดำเนินการด้วยระบบการให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ (Private Finance Initiative: PFI) การเก็บข้อมูลวิจัยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งจากหน่วยงานส่วนกลาง คือ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู้คุมเรือนจำ MRPC รวมทั้งการเข้าไปสังเกตภายในพื้นที่จริง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารด้วยวิธีการเชิงคุณภาพและตีความเชิงพรรณนาข้อมูล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยภาคสนาม และ ใช้การวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) สำหรับข้อมูลการสัมภาษณ์จากการวิจัยภาคสนาม โดยเป็นการนำข้อมูลเชิงรูปธรรมย่อยตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป มาพิจารณาและวิเคราะห์ลักษณะร่วมกันของข้อมูล เพื่อสร้างข้อสรุปเป็นเชิงนามธรรมซึ่งครอบคลุมข้อเท็จจริงส่วนย่อยมากขึ้น