เลือกภาษา

การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนตามทัศนะของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนตามทัศนะของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนตามทัศนะของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนตามทัศนะของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
(AN ANALYTICAL STUDY OF THE CULTIVATION OF ETHICAL PRINCIPLE IN THE YOUTH BY PHRA BRAHMAGUNABHORN (P.A. PAYUTTO)’ S VIEW POINTS)
โดย เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการปลูกฝังจริยธรรมในเยาวชนตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 2) ศึกษาการนำแนวคิดการปลูกฝังจริยธรรม ในเยาวชนตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มาใช้ในสถาบันทางสังคม การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) จากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาแบบเจาะจง