เลือกภาษา

การอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนระดับต้น รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนระดับต้น รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เชิญ สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนระดับต้น รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพ ฯ จำนวน 48 คน เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว มีความรู้และทักษะในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท สามารถจัดการความขัดแย้งและปัญหาข้อพิพาทในชุมชนได้อย่างสันติวิธี ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงจะทำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ได้นำความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ต่อในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซึ่งตลอดการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง “การไกล่เกลี่ยจากบริบทโลกสู่ชุมชน” พร้อมด้วยนักวิชาการ และพนักงานของสถาบัน ประกอบด้วย นายชลัท ประเทืองรัตนา ,นางอภิญญา ดิสสะมาน, นางสาวพัชรา เสริมตระกูล, นางสาวนันทวรรณ ประจวบ รวมทั้งอาจารย์ฐิติ ลาภอนันต์ อ.นพพร โพธิรังสิยากร ให้ความรู้ในการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตลอดทั้ง 3 วัน

2017-11-29