เลือกภาษา

การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานศึกษา

การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานศึกษา

การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานศึกษา

ชื่อเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบการจัดสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานศึกษา : กรณีศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา”
โดย อาจารย์ ดร. ธเนศ เกษศิลป์
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า