เลือกภาษา

กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง Project Citizen Showcase ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิถต์ ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและโครงการของนักศึกษา โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 ทีม และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 ทีม รวมมีทีมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 23 ทีม จาก 18 โรงเรียน นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างสำนึกพลเมือง เป็นโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนโดยผ่านการดำเนินโครงการในห้องเรียน ภายใต้การกำกับดูแลจากครูผู้มีความรู้ในกระบวนการสอนที่สร้างการเรียนรู้การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง ฉันทามติและเสียงข้างมาก ซึ่งช่วยสร้างการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง สร้างจิตสาธารณะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นอย่างบูรณาการ โดยนักเรียนจะได้รับการถ่ายทอดขั้นตอนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาชุมชน 6 ขั้นตอน ถือเป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ สามารถจัดกระบวนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของชุมชน สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี และถือเป็นการสร้างความเข้มเข็งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขยายผลสู่สังคมในแต่ละพื้นที่ต่อไป

2017-01-25