เลือกภาษา

กิจกรรมนำเสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมนำเสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ

ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน จากนั้น ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะประธานกรรมการหลักสูตรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับความท้าทายใหม่ (Good Governance and New Challenge)” พร้อมให้โอวาทและกล่าวปิดการศึกษาอบรม ในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ถือเป็นการให้นักศึกษานำองค์ความรู้ตลอดการเรียนการสอนมาใช้ในกิจกรรม เพราะสถาบันพระปกเกล้าไม่เพียงเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่เน้นที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม

2017-12-24