เลือกภาษา

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตร TAG รุ่นที่ 8

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตร TAG รุ่นที่ 8

หลักสูตร TAG รุ่นที่ 8 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8 ระหว่าง วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ณ เวลคัมเวิร์ล บีช รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา โดยกิจกรรมวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้นักศักษาได้ทำความรู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้น วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560จัดกิจกรรมชี้แจงการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อให้การศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำคัญ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อเปิดให้มีการศึกษา อบรม วิเคราะห์และอภิปรายถึงประเด็นสำคัญ ความท้าทาย และโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ประการที่สอง เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทและผลกระทบ ของประชาคมอาเซียนต่อประเทศไทย และเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชนในการทำงานกับประชาคมอาเซียนในด้านต่าง ๆ และประการสุดท้าย เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ ของความเป็นพลเมืองอาเซียน เสริมสร้างบทบาทและเครือข่าย ในการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

2017-11-05