เลือกภาษา

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำงบประมาณโดยคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำงบประมาณโดยคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำงบประมาณโดยคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศขึ้น โดยทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวทาง/รูปแบบ (Model) การนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปีงบประมาณ 2561 นี้ เริ่มอบรมให้ อบต.พลูตาหลวง จ.ชลบุรีเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มเยาวชน ในตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง ณ อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มเยาวชน

2017-12-21