เลือกภาษา

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา พื้นที่ตะวันออก

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา พื้นที่ตะวันออก

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ

ชื่อเรื่อง : ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ กรณีศึกษา พื้นที่ตะวันออก
Inter-local Governance Cooperation in Eastern Thailand
โดย ชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560