เลือกภาษา

ความเป็นพลเมืองกับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนไทย

ความเป็นพลเมืองกับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนไทย

ความเป็นพลเมืองกับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนไทย

ชื่อเรื่อง ความเป็นพลเมืองกับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนไทย
(CITIZENSHIP AND SELF-GOVERNANCE OF THAI COMMUNITIES)
โดย นางสาวมานิตตา ชาญไชย
        วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559