เลือกภาษา

ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557

ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557

ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557

ชื่อเรื่อง ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุลและรัชวดี แสงมหะหมัด
      การศึกษา “ค่านิยมของประชาชนต่อทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา World Value Survey (WVS) จัดทำขึ้น โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เพื่อวัดระดับค่านิยมของประชาชนทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2556 เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในปี 2550 เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชาชน และเพื่อนำไปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป