เลือกภาษา

โครงการวิจัยค้นหาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ฯ

โครงการวิจัยค้นหาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ฯ

ค้นหาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ฯ

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยค้นหาทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย
โดย สถาบันพระปกเกล้า กรกฎาคม 2560

          การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนการต้นแบบในเรื่องการค้นหาทุนทางสังคม และการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 3 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง และเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ