เลือกภาษา

งานติดตามและประเมินผล

งานติดตามและประเมินผล

งานติดตามและประเมินผล

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

“มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสถาบัน รวมถึงการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ตลอดจนทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประสานงานของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน”

บุคลากรในหน่วยงาน


1. นางสาวจินตนา ศรีทับทิม (พนักงานติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร 0-2141 - 9663
e-mail: jintana@kpi.ac.th
2. นางสาวสุพรรณี รักษาศรี (พนักงานติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร 0-2141 - 9664
e-mail: suphannee@kpi.ac.th 

 

เมนูย่อย