เลือกภาษา

งานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียนครั้งที่ 6 และงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ 3

งานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียนครั้งที่ 6 และงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ 3

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียนครั้งที่ 6 และ งานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปของอาเซียนในโลกที่เปลี่ยนแปลง”

2017-08-04