เลือกภาษา

งานสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานสัมมนา เรื่อง การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารรัฐสภา 2สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดกิจกรรม งานสัมมนา เรื่อง “การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ขึ้น เนื่องด้วยสถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสนับสนุนให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2017-08-04