เลือกภาษา

งานสัมมนา พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

งานสัมมนา พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

วันที่ 8 มีนาคม 2560 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาโครงการ “พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยแนวคิด Smart City ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำแนวคิด Smart City มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานท้องถิ่นของตน เพื่อเฟ้นหาเมืองต้นแบบในการพัฒนาสู่การเป็น Smart City ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ผ่านโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดสัมมนาดังกล่าว จากนั้นผู้เข้าร่วมการสัมมนารับฟังบรรยายพิเศษ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ในประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบ “Smart City” และกรณีศึกษาการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่นแบบ “Smart City” ทั้งในและต่างประเทศ

2017-03-08