เลือกภาษา

งานสัมมนา ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

งานสัมมนา ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมกันจัดงานสัมมนา “ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....” ขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล สาระสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รวมถึง สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง (ในฐานะประธานกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) กล่าวรายงานถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา , ตัวแทนหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภา จำนวน 150 คน เข้าร่วมงาน โดยหวังว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำข้อมูลสาระสำคัญที่ได้รับไปใช้ในการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

2017-01-31