เลือกภาษา

จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย ’48 - ’59

จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย ’48 - ’59

จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย 48 - 59

ชื่อเรื่อง จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย ’48 - ’59
โดย ฐิติกร สังข์แก้ว, สราวุธ ทับทอง และอรรถสิทธิ์ พานแก้ว

         ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้น ระบบการเมืองและสังคมไทยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง รูปแบบ แนวทางและกระบวนการต่างๆ มาโดยตลอด เพื่อมุ่งแสวงหาดุลยภาพแห่งอำนาจที่เหมาะสมสอดคล้องกับพลวัตของสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่ผ่านมาในอดีต สำหรับกระแสปฎิรูปประเทศไทยในห้วงปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่นี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลวัตที่ไม่หยุดนิ่งของการเมืองไทย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.
จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย ’48 - ’59 .—กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, -- (2559).
578 หน้า
1.ไทย--การเมืองและการปกครอง I. ฐิติกร สังข์แก้ว, ผู้แต่งร่วม II. สราวุธ
ทับทอง, ผู้แต่งร่วม III. ชื่อเรื่อง
320.9593
ISBN : 978-974-449-937-0

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210