เลือกภาษา

ติดต่อเราสถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

King Prajadhipok's Institute
The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary 5th (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210


หมายเลขโทรศัพท์ : 02-141-9600

Email : webmaster@kpi.ac.th


Social :

Menu

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • การบัญชี   02 - 141 - 9650 - 9655
  การเงิน      02 - 141 - 9644 - 9649
  พัสดุ          02 - 141 - 9656 - 9659
  บุคคล        02 - 141 - 9639 , 9641 - 9642
  โสตทัศนศึกษา   02 - 141 - 9761 - 9763
  งานกฎหมาย       02 - 141 - 9640
  งานรถส่วนกลาง  02 - 141 - 9637
  งานสารบรรณ      02 - 141 - 9629

 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 • โทรศัพท์  02 - 141 - 9579 - 9585
  โทรสาร    02 - 143 - 8176

 • วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
 • โทรศัพท์  02 - 141 - 9564 - 9576
  โทรสาร    02 - 143 - 8175

 • สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
 • โทรศัพท์  02 - 141 - 9540
  โทรสาร    02 - 143 - 8173

 • สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
 • โทรศัพท์  02 - 141 - 9550 - 9552
  โทรสาร    02 - 143 - 8174

 • สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9521 - 9530
  โทรสาร   02 - 143 - 8172

 • สำนักวิจัยและพัฒนา
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9596 - 9598 ,
  9601 - 9611
  โทรสาร   02 - 143 - 8177

 • พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • โทรศัพท์ 02 - 280 - 3413 - 4
  โทรสาร   02 - 281 - 6820

 • ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
 • ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  02-141-9505 - 9507
  งานเว็บไซต์
  02-141 -9513
  งานระบบคอมพิวเตอร์
  02-141-9516-9517
  หน่วยงานวัดและประเมินผล
  02 -141-9663-9664
  หมายเลขโทรสาร
  02-143-8171
  ศูนย์สื่อสารองค์กร
  02-141-9751-9755, 9758
  หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
  02-141 -9758-9760
  หมายเลขโทรสาร
  02-143-8186
  ห้องสมุด (ฝั่งห้องอบรม)
  02-141-9672 - 9674
  หมายเลขโทรสาร
  02 - 143 - 8187

 • ศูนย์บริการวิชาการ
 • โทรศัพท์ 02-141-9619-9620