เลือกภาษา

นักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 6 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

นักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 6 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 นักศึกษา หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 (ปนป.6) จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้นำยุคใหม่ก้าวไปด้วยกัน : We are together” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ประธานในพิธี โดย ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร ปนป.6 กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าทั้งสองท่าน ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กรรมการหลักสูตร นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับฟังการนำเสนอรายละเอียด นำชมนิทรรศการ ทั้ง 10 โครงการของนักศึกษา พร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ ... เพื่อสร้างประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการหลักสูตร ปนป.6 และอดีตนักศึกษา ปนป.1 จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ปนป.6 และรับฟังการเสวนาตกผลึกความรู้สู่สาธารณะโครงงานกลุ่ม ปนป.6 “ผู้นำกับการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยตัวแทนนักศึกษาของทั้ง 10 กลุ่ม ได้สรุปการดำเนินโครงการเพื่อสังคมทั้ง 10 กิจกรรมที่ดำเนินงานต่อเนื่องของการศึกษาตลอดหลักสูตร กิจกรรมในครั้งนี้สมกับความมุ่งหวังของสถาบันพระปกเกล้าที่ต้องการให้นักศึกษารุ่นใหม่เป็นกำลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นที่มีพลังความสามารถเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศต่อไป

2017-04-07