เลือกภาษา

นักศึกษา สสสส.รุ่นที่ 8 ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นักศึกษา สสสส.รุ่นที่ 8 ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะนักศึกษา สสสส.8 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ จ.สกลนคร มอบถุงชีพ จำนวน 400 ถุง และชุดน้ำดื่ม 700 โหล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 4 จุด จุดที่ 1 บ้านดอนแดง ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จุดที 2 บ้านท่าเยี่ยม ต.ศรีวิชัย จุดที่ 3 มอบน้ำดื่ม 300 โหล ให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.ธาตุ และจุดที่ 4 บ้านนางัว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยรับมอบถุงยังขีพ

2017-08-01