เลือกภาษา

บรรยายพิเศษหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน

บรรยายพิเศษหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน

วันที่ 15 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการการบริหารงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำนวน 70 คน ณ ห้องสัตมราชาธิราช ฝั่งห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า

2017-03-15