เลือกภาษา

ปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

ปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติของความขัดแย้ง สาเหตุแห่งความขัดแย้ง และภาพรวมของหลักการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งมิให้ขยายตัว นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่เอื้อต่อการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการอยู่ร่วมกันในสังคม หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอ - วันเดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณาจารจย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 67 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการแก้ไขปัญหา และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมเรียน

2017-04-28