เลือกภาษา

ปนป.รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานจังหวัดน่าน

ปนป.รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานจังหวัดน่าน

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ณ จังหวัดน่าน โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันประกอบไปด้วยวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “อัตลักษณ์ น่านภายใต้การนำของพ่อเมือง” โดย นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน จากนั้นรับฟังการบรรยาย หัวข้อ“มูลนิธิฮักเมืองน่าน : เครือข่ายของผู้นำคนน่านจัดการตนเอง” โดย พระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ ฮักเมืองน่าน ณ ลานโพธิ์ลานไทรวัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง พร้อมทั้งเดินทางถึงไปวัดภูมินทร์ ศึกษาวัฒนธรรมเมืองน่าน ณ วัดภูมินทร์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : หัวใจผู้นำตามแนวพระราชดำริกรณีศึกษา จังหวัดน่าน” โดย นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษามูลนิธิปิดทองหลังพระ จากนั้น รับฟังการบรรยาย หัวข้อ โมเดลปลูกป่าจังหวัดน่าน และนัดหมายอธิบายรายละเอียดกิจกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมบริการสาธารณะด้วยจิตอาสา โดย ผู้จัดการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา และออกเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมบริการสาธารณะด้วยจิตอาสา วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะเดินทางศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ซึ่งตลอดทั้ง 3 วัน นักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 7 ทั้ง 10 กลุ่ม ได้ลงพื้นที่จริง ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนชุมชน สิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากนักศึกษาในหลักสูตรฯ เป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จตามที่หลักสูตรฯ คาดหวังไว้

2017-11-27