เลือกภาษา

ประชุมเพื่อการพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการฯ

ประชุมเพื่อการพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการฯ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผลครั้งที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล เป็นรองประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความเป็นมาและความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล ที่เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) ระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และ the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการกระจายอำนาจ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA Thailand) เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครแม่สอด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อออกแบบกลไกการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับการจัดการต่อสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Development) ในพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงให้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนากลไกการจบริหารจัดการเชิงพื้นที่สำหรับระบบบริหารราชการแผ่นดินไทยในอนาคต

2017-12-04