เลือกภาษา

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ถือเป็นการให้นักศึกษานำองค์ความรู้ตลอดการเรียนการสอนมาใช้ในกิจกรรม เพราะสถาบันพระปกเกล้าไม่เพียงเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่พร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม

2017-09-07