เลือกภาษา

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ ปี 60

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ ปี 60

วันที่ 5 กันยายน 2560 วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 19 สถาบันพระปกเกล้าจัดงานแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้การสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2560 เพื่อสะท้อนมุมมองของประชาชนต่อการทำงานของรัฐ และนำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นฯส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

2017-09-05