เลือกภาษา

ผังเว็บไซต์

ผังเว็บไซต์

หน้าแรก : index.html
ข่าวสาร : ข่าว.html
ปฏิทินกิจกรรม สถาบันฯ : ปฏิทินข่าวสาร.html
หลักสูตร : การศึกษา.html
ปฏิทินการศึกษา : ปฎิทินการศึกษา.html
การจัดการศึกษา : การจัดการศึกษา.html
ภาพกิจกรรม : อัลบั้มภาพ.html
ปฏิทินกิจกรรม-สถาบันฯ : ปฏิทินกิจกรรม-สถาบันฯ.html
พระราชประวัติ ร.7 : พระราชประวัติ-ราชกาลที่-7.html
ติดต่อเรา : ติดต่อเรา.html
ผังเว็ปไซต์ : ผังเว็ปไซต์.html
วารสาร : วารสาร.html
วารสารสถาบันพระปกเกล้า : http://128.199.181.253:8001/
งานวิจัย : งานวิจัย.html
เอกสารวิชาการและบทความ : เอกสารวิชาการและบทความ.html
สื่อความรู้ : http://128.199.181.253:8001/
สื่อความรู้ : สื่อความรู้.html
ค้นหา : ค้นหา.html
เกี่ยวกับสถาบัน : ประวัติความเป็นมา.html
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง : การศึกษา.html?filter=1.หลักสูตรประกาศฯชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตร : การศึกษา.html?filter=2.หลักสูตรประกาศนียบัตร
หลักสูตรสัมฤทธิบัตร : การศึกษา.html?filter=3.หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
หลักสูตรวุฒิบัตร : การศึกษา.html?filter=4.หลักสูตรวุฒิบัตร
หลักสูตรอื่นๆ : การศึกษา.html?filter=5.หลักสูตรอื่นๆ


Menu

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • การบัญชี   02 - 141 - 9650 - 9655
  การเงิน      02 - 141 - 9644 - 9649
  พัสดุ          02 - 141 - 9656 - 9659
  บุคคล        02 - 141 - 9639 , 9641 - 9642
  โสตทัศนศึกษา   02 - 141 - 9761 - 9763
  งานกฎหมาย       02 - 141 - 9640
  งานรถส่วนกลาง  02 - 141 - 9637
  งานสารบรรณ      02 - 141 - 9629

 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 • โทรศัพท์  02 - 141 - 9579 - 9585
  โทรสาร    02 - 143 - 8176

 • วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
 • โทรศัพท์  02 - 141 - 9564 - 9576
  โทรสาร    02 - 143 - 8175

 • สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
 • โทรศัพท์  02 - 141 - 9540
  โทรสาร    02 - 143 - 8173

 • สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
 • โทรศัพท์  02 - 141 - 9550 - 9552
  โทรสาร    02 - 143 - 8174

 • สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9521 - 9530
  โทรสาร   02 - 143 - 8172

 • สำนักวิจัยและพัฒนา
 • โทรศัพท์ 02 - 141 - 9596 - 9598 ,
  9601 - 9611
  โทรสาร   02 - 143 - 8177

 • พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • โทรศัพท์ 02 - 280 - 3413 - 4
  โทรสาร   02 - 281 - 6820

 • ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
 • ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
  02-141-9505 - 9507
  งานเว็บไซต์
  02-141 -9513
  งานระบบคอมพิวเตอร์
  02-141-9516-9517
  หน่วยงานวัดและประเมินผล
  02 -141-9663-9664
  หมายเลขโทรสาร
  02-143-8171
  ศูนย์สื่อสารองค์กร
  02-141-9751-9755, 9758
  หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
  02-141 -9758-9760
  หมายเลขโทรสาร
  02-143-8186
  ห้องสมุด (ฝั่งห้องอบรม)
  02-141-9672 - 9674
  หมายเลขโทรสาร
  02 - 143 - 8187

 • ศูนย์บริการวิชาการ
 • โทรศัพท์ 02-141-9619-9620