เลือกภาษา

ผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า

ผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ เพ็ญ วิบล ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส แห่งสถาบันพัฒนาผู้นำปัณณะศาสตร์ (The Pannasastra Institute of Leadership) และคณะ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เพื่อเข้าเยี่ยม พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของสถาบัน โดยเฉพาะหลักสูตรที่เน้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาทิ หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น ซึ่งในฐานะที่ สถาบันพัฒนาผู้นำปัณณะศาสตร์ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ พัฒนาผู้นำด้วยหลักการเสริมสร้างจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ด้วยการหลอมรวมทั้งจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ในการเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน สถาบันจัดหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ซึ่งได้บูรณาการทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ซึ่งมุ่งเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ และการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำซึ่งมุ่งให้เกิดความรับผิดชอบของผู้นำ เพื่อจะ มีจริยธรรมและความซื่อตรงในระดับสูง เปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ถือเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่องค์กรการศึกษาในนานาประเทศให้ความสนใจ เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพในการดำเนินการจัดการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวของสถาบันในเวทีสากล

2017-11-28