เลือกภาษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชื่อหนังสือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่หนังสือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ที่มา : http://www.m-culture.go.th/th/ewt_news.php?nid=9095&filename=index