เลือกภาษา

พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2560

พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2560

วันที่ 5 กันยายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเข็มเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร จำนวน 754 ราย โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

2017-09-05