เลือกภาษา

พิธีมอบใบรับรองหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาฯ รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบรับรองหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาฯ รุ่นที่ 1

วันที่ 7 ตุลาคม 560 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 นาที ในประเด็น “การพัฒนาวงการกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อประมวลความรู้ของการศึกษาตลอดหลักสูตร จากนั้นจัดพิธีมอบใบรับรองการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบใบรับรอง แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม จำนวน 45 คน พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ความตอนหนึ่งว่า "สถาบันพระปกเกล้า มุ่งหวังให้การจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนขีดสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรทางการกีฬาของชาติ ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบและครบวงจร แม้จะใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์ โดยมุ่งพัฒนาทักษะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และเครื่องมือทางการบริหารงานสมัยใหม่ เพื่อให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาวงการกีฬาของประเทศให้มีความทัดเทียม และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้มีความสมัครสมานกลมเกลียว และเป็นพันธมิตรทางการกีฬาที่มีศักยภาพและยั่งยืนตลอดไป”

2017-10-07