เลือกภาษา

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดหลักสูตรดังกล่าว ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะทางการบริหารงานของผู้นำ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆในบริบทของสังคมท้องถิ่นที่ เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และสามารถดำเนินการบริหารและร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้า ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาอบรมดังกล่าว อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เดิมตามรอยเท้าพ่อ : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาอบรมเป็นอย่างมาก จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพูดคุยถึงภาพรวมของการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ การประเมินผล ของการเรียนการสอนหลักสูตร โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 คน , ข้าราชการและพนักงานของรัฐระดับสูง จำนวน 29 คน และผู้บริหารภาคประชาสังคมและเอกชน จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 87 คน

2017-07-13