เลือกภาษา

พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 17

พิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 17

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 กล่าวเปิดหลักสูตรฯ และให้โอวาท กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดหลักสูตรดังกล่าว โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ความตอนหนึ่งว่า “การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของประเทศขนานใหญ่ ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นในวงการต่างๆ เพื่อที่จะนำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัด “หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลัก นิติธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการกำหนดนโยบาย และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ โดยสถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารที่ผ่านและความ สามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบในวงการต่างๆ ของประเทศสืบไป” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ฉากทัศน์ใหม่กับการบริหารงานภาครัฐ แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นผู้นำที่ดี แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมด้วยเช่นกัน ณ ห้องประชาธิปก ฝั่งห้องเรียน สถาบันพระปกเกล้า

2017-10-06